Ochtend


Voorganger deze dienst is ds. M. Wijnalda


Votum

Zegengroet

LB 25a: 1, 2 (mijn ogen zijn gevestigd)

Verootmoediging

Psalm 93: 1, 2, 3

Gebed

Lezen uit de bijbel; Exodus 6: 2-12 en 28-7:7 en Psalm 103: 1-7

Psalm 115: 1, 4, 5 (nieuwe psalmberijming)

1. Laat ons vooral geen lof ontvangen, HEER.
Alleen uw naam verdient de hoogste eer,
uw trouw, HEER, uw genade.
‘Waar is hun God dan?’ klinkt het wereldwijs.
De hemel is zijn koninklijk paleis.
Zijn plannen worden daden.

 

4. De HEER kijkt naar ons om, Hij doet ons goed.
Hij zegent ons, Hij gunt zijn overvloed
aan wie aan Hem wil denken.
Laat Hem die lucht en land heeft voortgebracht
zowel aan u als aan uw nageslacht
royaal zijn gaven schenken.

 

5. De hemel is de hemel van de HEER.
Van daaruit ziet Hij op de aarde neer,
die ons is toegewezen.
De doden brengen Hem hun lofzang niet,
maar wij die leven zingen luid een lied:
Hij wordt voorgoed geprezen!


Kindermoment groep 6 t/m 8

Preek gaat over Exodus 6: 6-9

LB 316: 1, 2, 3, 4 (Het woord dat u ten leven riep) 

Lezen van de geboden

GK 237: 3, 5 (Heer waar dan heen?)

Voorbede

Collecte

GK 238: 1, 2, 3 (Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser)

Zegen + gezongen amen

  -----------------------------------------------------------------------------------------

Middag


Voorganger deze dienst is ds. T.K. van Eerden


Votum

Groet

Psalm 27: 1, 2, 3

Gebed

Lezen zondag 46 HC

Psalm 145: 1, 2, 3

Lezen uit de bijbel; Psalm 89: 20-36 

Lezen uit de bijbel; Matteus 5: 43-6:18

Gezang 218: 4 (Aanbid de Vader in het Woord) (Geref. kerkboek 2017)

Preek gaat over: dat je God met onze hemelse Vader moet aanspreken

Geloofsbelijdenis; zingen Gezang 175a

Gebeden

Collecte

Psalm 145: 4, 5

Zegen + gezongen amen