NGK Roodeschool
Hoopvol onderweg in Gods wereld


 

De voorganger tijdens deze ochtenddienst ds. Harm Wijnalda, we zullen in deze
dienst het heiligavondmaal vieren, dienstdoende ouderling is Jan Lijnema de
lezingen zullen worden gedaan door Mark Knot. De organist is vanmorgen Marcel
Dijkstra. De collecten zijn bestemd voor Diaconie en het bouwfonds.


Liturgie:
votum
zegengroet
zingen Ps. 80: 1, 2, 10
gebed
kindermoment
aansteken advenstkaars
zingen LB 461: 1, 2 (Wij wachten op de koning)
kinderen naar bijbelclub
bijbellezing Jesaja 8: 9-9: 6
zingen LB 463: 1, 3, 6, 7, 8 (Licht in onze ogen)
preek over Jesaja 9: 1
zingen LB 482: 1 (Er is uit ’s werelds duistere wolken)
lezing van de geboden
zingen LB 452: 3 (O hemellichaam, Jezus)
voorbede
viering heilig avondmaal
lezen avondmaalsformulier 5
geloofsbelijdenis van Nicea
zingen LB 451: 3, 4 (Richt op uw woning en roep ons tezamen)
tussen brood en beker Jesaja 40: 1-11
dankzegging
collecte
zingen GK 189: 1, 5, 6 (Hoe zal ik Hem bezingen)
zegen

• Vanmorgen vieren we het avondmaal, het avondmaal
en de redding die we daarin vieren is uitnodigend en vol genade. In het
avondmaal vieren we de redding van onze zondeschuld door het offer van onze
Heer Jezus Christus. Hij gaf zijn leven om ons aan Hem te verbinden. Door deel te
nemen aan het avondmaal belijden wij dat alleen Jezus ons kan redden en dat we
zijn redding broodnodig hebben.
Maar de Bijbel waarschuwt ook niet nonchalant om te gaan met het avondmaal,
want dan krijg je te maken met Gods boosheid. Ga daarom bij jezelf na of je
beseft dat je tegenover God een zondaar bent, en vraag je af of je vertrouwt dat
God je door Jezus Christus al je zonden vergeeft. En bedenk of je God zo
dankbaar bent dat je ernaar verlangt Hem te dienen en in liefde met de mensen
om je heen wilt omgaan.
Iedereen die deelt in deze belijdenis, en ook in de eigen gemeente het
avondmaal mag meevieren, is welkom het avondmaal met ons mee te vieren.
Kortom; erken je Hem niet als enige redder? Blijf van het avondmaal weg, want
Gods oordeel kun je niet dragen. Omarm je Jezus Christus als de enige redder?
Van harte welkom aan het avondmaal!

De kerkenraad wenst u een gezegende dienstDe voorganger tijdens deze middagdienst is ds. Matthijs van der Welle, predikant
van de kerk te Middelstum-Kantens, dienstdoende ouderling is Jan Lijnema, de
lezingen zullen worden gedaan door Mark Knot. De organist is deze middag Eddy
Mul. De collecten zijn bestemd voor Diaconie en het bouwfonds.


Liturgie:
Votum en zegengroet
Zingen DNP Ps 80: 1 en 6 “Hoor naar ons bidden, trouwe herder”
Gebed
Schriftlezing: Johannes 3,1-13
Zingen LB 209: 1-3 “Heer Jezus, o Gij dageraad”
Tekst: HC Zondag 26 en 27
Preek
Zingen Sela - Doop
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen DNP Ps 117 “Breng, volken, hulde aan de HEER”
Dankzegging en voorbede
Collecte
Zingen LB 834: 1-3 “Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht”
Zegen


De kerkenraad wenst u een gezegende dienst