NGK Roodeschool
Hoopvol onderweg in Gods wereld


Kanselbrief voor zondag 25 februari 2024


De voorganger tijdens deze ochtenddienst is Geert Elzes, dienstdoende ouderling is
Jan Lijnema. De lezingen zullen vanmorgen door Maja Bos worden gedaan. Gospel
koor Testify zal de dienst muzikaal begeleiden. De collecten zijn bestemd voor de
Theologische Universiteit en het bouwfonds.


Liturgie:
Liederen voor de dienst
Ik dank u voor het leven – Psalm project
I AM They - Here's My Heart
Opwekking 575 - Jezus alleen
Alle eer aan God – Sela
Binnenkomst kerkenraad
Zingen (staand): Kom nu is het tijd aanbidt Hem
Welkom en mededelingen
Stiltemoment
Zingen: Votum en groet
Zingen: Kom tot de Vader
Inleiding van het thema: kwetsbaarheid
Gebed
Lezen | 1Kor 1, 18-29 / 2Kor 12, 1-10
Tekst | 2Kor 12, 9
Preek (tijdens de preek worden er twee luisterliederen gezongen “Remember en Zie
het kruis” door GK Testify)
Zingen: Psalm 16
Zingen: U bent mijn schuilplaats Heer
Apostolische geloofsbelijdenis
Zingen: Ik zal er zijn
Voorbede en dankgebed
Aandacht voor de collecte
Zingen: Toekomst vol van Hoop
Zegen
Zingen: Mag ik jou tot Zegen zijn


De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.